Домино – Оси на симетрия

17,00 лв.

Код: 8005 Категория:

Описание

Правила

Дървено домино

Домино „Оси на симетрия“ съдържа 15 плочки. На всяка от плочките са представени по две фигури с една или повече оси на симетрия. Могат да играят двама или трима играчи. Плочките се поставят на масата с лицето надолу и разбъркват. Всеки играч изтегля по пет плочки. Редът на играчите се определя с теглене на жребий. Първият играч поставя първата плочка на масата, след което играчите започват да се редуват. Всеки играч поставя плочка в някой от краищата на получената фигура от наредени плочки така, че да се допират една до друга части, представящи фигури с равен брой оси на симетрия.
Ако играч няма плочка, с която да направи ход, тегли плочки от останалите на масата, до изтегляне на плочка, с която може да играе, или до изчерпване на оставените на масата обърнати плочки. Ако са изчерпани тези плочки, играчът пропуска хода. (Ако играят трима играчи, след първоначалното изтегляне на пет плочки от всеки от играчите, не остават плочки на масата.)
Победител е този, който първи се освободи от всички свои плочки. Ако и двамата играчи нямат ход, победител е този, който има по-малък брой плочки. При равен брой плочки резултатът е равен.

Rules

Wooden Dominoes

Dominoes „Lines of symmetry“ contain 15 tiles. Each of the tiles is represented by two figures with one or more lines of symmetry. Two or three players can play. Place the plates on the table face down and stir. Each player takes five tiles. The order of the players is determined by drawing lots. The first player puts the first tile on the table, after which the players begin to take turn. Each player puts a tile at one of the edges of the resulting figure of a tile so as to touch each other of pieces representing figures with an equal number of symmetry lines.
If a player does not have a tile with which to make a move, takes tiles from the rest of the table, pulls a tile with which to play, or exhausts the reversed tiles left on the table. If these tiles are exhausted, the player misses the move. (If three players are playing after the original five tiles have been withdrawn from each player, no tiles are left on the table.)
The winner is the one who first freed himself from all his tiles. If both players do not move, the winner is the one who has fewer tiles. If the number of tiles is equal, the result is equal.