Домино – Фигури/ оцветяване

17,00 лв.

Код: 8002 Категория:

Описание

Правила

Дървено домино „Фигури/оцветяване“

Домино „Фигури/оцветяване“ съдържа 18, 19, 20 или 21 плочки в зависимост от избрания вид. На всяка от плочките са представени по две фигури –кръг, квадрат, триъгълник или звезда. Могат да играят двама или повече играчи. Плочките се поставят на масата с лицето надолу и разбъркват. Всеки играч изтегля по пет плочки. Редът на играчите се определя с теглене на жребий. Първият играч поставя първата плочка на масата, след което играчите започват да се редуват. Всеки играч поставя плочка в някой от краищата на получената фигура от наредени плочки така, че да се допират една до друга части: 1 вариант – представящи еднакви фигури; 2 вариант – различни фигури, но с еднакво запълване; 3 вариант – еднакви фигури, но с различно запълване; 4 вариант – различни фигури с различно запълване.
Ако играч няма плочка, с която да направи ход, тегли плочки от останалите на масата, до изтегляне на плочка, с която може да играе, или до изчерпване на оставените на масата обърнати плочки. Ако са изчерпани тези плочки, играчът пропуска хода. Победител е този, който първи се освободи от всички свои плочки. Ако и двамата играчи нямат ход, победител е този, който има по-малък брой плочки. При равен брой плочки резултатът е равен.

Rules

Wooden Dominoes „Figures/ Coloring“

Dominoes „Figures/ Coloring“ contain 18, 19, 20 or 21 tiles depending on the selected type. Each of the tiles is represented by two figures – a circle, a square, a triangle, or a star. Two or more players can play. Place the plates on the table face down and stir. Each player takes five tiles. The order of the players is determined by drawing lots. The first player puts the first tile on the table, after which the players begin to take turn. Each player puts a tile at one end of the resulting tile-shaped figure so as to touch each other: 1st way – representing the same figures; 2nd way – different figures, but with identical filling; 3rd way – identical figures, but with different filling; 4th way – different figures with different filling.
If a player does not have a tile with which to make a move, draws tiles from the rest of the table, pulls a tile with which to play, or exhausts the reversed tiles left on the table. If these tiles are exhausted, the player misses the move. The winner is the one who first freed himself from all his tiles. If both players do not have a move, the winner is the one who has fewer tiles. If the number of tiles is equal, the result is equal.