Домино – Платонови тела

12,00 лв.

Код: 8004 Категория:

Описание

Правила

Дървено домино

Домино „Платонови тела“ съдържа 10 плочки. На всяка от двете части на плочките е представена проекция, развивка или информация за някое от петте Платонови тела. Информацията съдържа име, брой на стените, ръбовете и върховете на съответното Платоново тяло: тетраедър, хексаедър (куб), октаедър, додекаедър, икосаедър.
Могат да играят двама играчи. Плочките се поставят на масата с лицето надолу и разбъркват. Всеки играч изтегля по пет плочки. Редът на играчите се определя с теглене на жребий.
Първият играч поставя първата плочка на масата, след което играчите започват да се редуват. Всеки играч поставя плочка в някой от краищата на получената фигура от наредени плочки така, че да се допират една до друга части, отнасящи се до едно и също платоново тяло.
Победител е този, който първи се освободи от всички свои плочки. Ако и двамата играчи нямат ход, победител е този, който има по-малък брой плочки. При равен брой плочки резултатът е равен

Rules

Dominoes “Platonic solids“

Dominoes “Platonic solids” contains 10 tiles. On both sides of the tiles is represented the project, unfolded form or information about any of the five platonic bodies. The information contains the name, number of walls, edges and peaks of the corresponding Platonic solid: tetrahedron, hexadec (cube), octahedron, dodecahedron, icosahedron.
Two players can play. Place the plates on the table face down and stir. Each player takes five tiles. The order of the players is determined by drawing lots. The first player puts the first tile on the table, after which the players begin to take turn. Each player places a tile at one of the edges of the resulting shape of a tile so as to touch one another with respect to the same platonic body. The winner is the one who first freed himself from all his tiles. If both players do not move, the winner is the one who has fewer tiles. If the number of tiles is equal, the result is equal.