Домино – Геометричи фигури

21,00 лв.

Код: 8003 Категория:

Описание

Правила

Дървено домино „Геометрични фигури“

Домино „Геометрични фигури“ съдържа 28 плочки. На всяка от плочките са представени по две геометрични фигури. Могат да играят двама или повече играчи. Плочките се поставят на масата с лицето надолу и разбъркват. Всеки играч изтегля по пет плочки. Редът на играчите се определя с теглене на жребий. Първият играч поставя първата плочка на масата, след което играчите започват да се редуват. Всеки играч поставя плочка в някой от краищата на получената фигура от наредени плочки така, че да се допират една до друга части, представящи геометрични фигури от един вид.
Ако играч няма плочка, с която да направи ход, тегли плочки от останалите на масата, до изтегляне на плочка, с която може да играе, или до изчерпване на оставените на масата обърнати плочки. Ако са изчерпани тези плочки, играчът пропуска хода. (Ако играят трима играчи, след първоначалното изтегляне на пет плочки от всеки от играчите, не остават плочки на масата.)
Победител е този, който първи се освободи от всички свои плочки. Ако и двамата играчи нямат ход, победител е този, който има по-малък брой плочки. При равен брой плочки резултатът е равен.

Rules

Wooden Dominoes „Geometric figures“

Dominoes „Geometric figures“ contain 28 tiles. Each of the tiles is represented by two geometric figures. Two or more players can play. Place the plates on the table face down and shuffle. Each player takes five tiles. The order of the players is determined by drawing lots. The first player puts the first tile on the table, after which the players begin to take turn. Each player places a tile at one of the edges of the resulting figure of the tiles so that they touch each other parts representing geometric shapes of one type.
If a player does not have a tile with which to make a move, pulls from the rest of the tiles on the table until he takes a one with which can play, or until there are no tiles left on the table. If these tiles are exhausted, the player misses the move. (If three players are playing after the original five tiles have been withdrawn from each player, no tiles are left on the table.)
The winner is the one who first frees himself from all his tiles. If both players do not have move, the winner is the one who has fewer tiles. If the number of tiles is equal, the result is equal.