Домино – Обикновени дроби

17,00 лв.

Код: 8001 Категория:

Описание

Правила

Дървено домино „Обикновени дроби“

Домино „Обикновени дроби“ съдържа 15 плочки. На всяка от плочките са представени по две обикновени дроби. Могат да играят двама или трима играчи. Плочките се поставят на масата с лицето надолу и разбъркват. Всеки играч изтегля по пет плочки. Редът на играчите се определя с теглене на жребий. Първият играч поставя първата плочка на масата, след което играчите започват да се редуват. Всеки играч поставя плочка в някой от краищата на получената фигура от наредени плочки така, че да се допират една до друга части, представящи равни обикновени дроби.
Двойните плочки (на които двете представени обикновени дроби са равни), могат да бъдат използвани за нови разкклонения, т.е. може да се постави плочка както е показано по-горе. Ако играч няма плочка, с която да направи ход, тегли плочки от останалите на масата, до изтегляне на плочка, с която може да играе, или до изчерпване на оставените на масата обърнати плочки. Ако са изчерпани тези плочки, играчът пропуска хода. (Ако играят трима играчи. след първоначалното изтегляне на пет плочки от всеки от играчите, не остават плочки на масата.)
Победител е този, който първи се освободи от всички свои плочки. Ако и двамата играчи нямат ход, победител е този, който има по-малък брой плочки. При равен брой плочки резултатът е равен. Когато за представянето на обикновена дроб са използвани фигури, особеност е, че в някои случаи с една фигура могат да се представят две различни обикновени дроби. Например, със следващата фигура може да се представи както 1/4 , така и 3/4.

Rules

Wooden Dominoes „Fractions”

Dominoes „Fractions“ contain 15 tiles. Each of the tiles is represented by two ordinary fractions. Two or three players can play. Place the plates on the table face down and stir. Each player takes five tiles. The order of the players is determined by drawing lots. The first player puts the first tile on the table, after which the players begin to take turn. Each player puts a tile at one end of the resulting shape of the tile so as to touch each other with equal fractions.
Double tiles (of which the two fractions represented are equal) can be used for new deviations, i. E. a tile may be placed as shown above. If a player does not have a tile with which to make a move, draws tiles from the rest of the table, pulls a tile with which to play, or exhausts the reversed tiles left on the table. If these tiles are exhausted, the player misses the move. (If three players are playing after the initial draw of five tiles by each player, no tiles on the table remain.)
The winner is the one who first freed himself from all his tiles. If both players do not move, the winner is the one who has fewer tiles. If the number of tiles is equal, the result is equal. When figures are used for the representation of a common liver, it is a peculiar feature that in some cases two different common fragments can be represented by one figure. For example, the following figure can be represented as 1/4, and as 3/4.